1 ທ່ານ ເລັດ ໄຊຍະພອນ
2

ທ່ານ ເພັດແກ້ວ ເຮືອງປັນຍາ

3

 

ທ່ານ ນາງ ພອນມະນີ ຂຽນໄຊຍະວົງ

 

4 ທ່ານ ມະນີໂສ ຊາມຸນຕີ
5

ທ່ານ ບົວລະພັນ ວົງຊາລະຊິດ