ທີ່ຕັ້ງຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເພດຍິງ

ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ຂຶ້ນໂດຍກົງ ກັບ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ; ມີອາຍຸການເຄື່ອນໄຫວເທົ່າກັບ ອາຍຸການ ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະຊຸດ ແລະມີຊື່ຫຍໍ້ເປັນຕົວອັກສອນ (ຄສພຍ).

ພາລະບົດບາດຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ


ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງປະຕິບັດພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 ພາລະບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການເຊື່ອມທັດສະນະບົກບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນຂະບວນການສ້າງ, ປັບປຸງກົດ ໝາຍ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະນະໂຍ ບາຍກ່ຽວ ກັບສິດສະເໜີພາບ ຍິງ-ຊາຍ, ການສົ່ງເສີມວຽກງານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ວຽກງານສຸຂະພາບ ແມ່ ແລະເດັກນ້ອຍ ແນໃສ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ

 

ສິດ ແລະໜ້າທີ່ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ

1.ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
2.ເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດອຳນາດ, ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍລາວບັນດາເຜົ່າ;
3.ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ຫົວທີໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດ ການເຊື່ອມຊຶມທັດສະນະບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ;
4.ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ມະຕິຕົກລົງ ຕ່າງໆຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໂດຍລົງເລິກຂົງເຂດວຽກງານ ເຊື່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການພັດທະນາ, ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດ ແລະສົ່ງເສີມຄວາມ ກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນ;
5.ປະສານສົມທົບກັບຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງ ຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ນຍິງ ແລະກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ-ລັດ, ແນວລາວສ້້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະພາຫສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເກັບກຳ ສະພາບການ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາ, ການປົກປ້ອງສິດຜົນປະ ໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ;
6.ຕິດຕາມກວດກາ ແລະຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະນິຕິກຳອື່ນໆກໍຄືແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນບັນດາໂຄງການ, ແຜນການລົງທຶນ ແລະແຜນງົບປະມານຂອງລັດໃນ ຂົງເຂດການພັດທະນາ, ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດ ແລະສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ;
7.ປຸກລະດົມແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າໃນການເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜ່ນ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນພາລະ ກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ, ເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົ້າຮ່ວມໝູ່ ຂອງແມ່ຍິງລາວ ບັນດາເຜົ່າເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ;
8.ປຸກລະດົມການປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດເຊື່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວໃນເວທີການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະ ນາທຳສັງຄົມ ຢູ່ໃນເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນ;
9.ຮັບຟັງຄຳຄິດຄຳເຫັນ, ຄຳຮ້ອງທຸກຂອງແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳຢູ່ໃນ ສັງຄົມ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ກຳມາທິການກົດໝາຍ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາແກ້ໄຂ ຕາມ ຄວາມເໝາະສົມ;
10.ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການ ສະ ເໜີບຳລຸງສ້າງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ແລະປົດຕຳແໜ່ງພະນັກງານຂອງກົມຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ ຊາດເພດຍິງຕາມການສະເໜີຂອງຫ້ອງວ່າການວະພາແຫ່ງຊາດ;
11.ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຄະນະສະມາຊິກລັດຖະສະພາເພດຍິງໃນພາກພື້ນ ແລະໃນໂລກ, ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆແນໃສ່ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະກັນໃນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດສົນທິສັນສາວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ (CEDAW), ການສະກັດ ກັ້ນ ແລະຕ້ານການຄ້າແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ, ຕ້ານການໃຊ້ທຸກຮູບການຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ, ຊ່ວຍເຫຼືອກັນແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາແລະສົ່ງເສີມຄວາມ ກ້າວ ໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງ ແລະສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງ ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ ແລະການຮ່ວມມືຄົ້ນຄວ້າບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ພົວພັນກັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງຕາມໂອກາດ ແລະເງື່ອນໄຂທີ່ອຳນວຍໃຫ້ ແລະຕາມການຕົກລົງຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ;
12.ປະຕິບັດສິດ ແລະໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ ແລະຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ.
(ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 20 ຂອງກົດໝາຍວ່າດວ້ຍສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸງ).

 

ລາຍຊື່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ສັງກັດ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ

1.ທ່ານ ທັດສະດາພອນ ແສງສຸລິຍາ   ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ເປັນປະທານ
2.  ທ່ານ ນາງ ທະວີໄສ ພະສະຖານ    ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ເປັນຮອງປະທານ

ລາຍຊື່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເພດຍິງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII

1.ທ່ານ ປອ.ນາງ ບົວຄຳ ທິບພະວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1
2.ທ່ານ ປອ.ນາງ ພອນເພັດ ບຸບຜາ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1
3.ທ່ານ ນາງ ຄຳຟອງ ພູມວົງໄຊ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1
4.ທ່ານ ນາງ ເກດມະນີ ບັນດາສັກ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1
5.ທ່ານ ນາງ ສົມຈັນ ສິງທະບຸດ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1
6.ທ່ານ ນາງ ວາລີ ເວດຊະພົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1
7.ທ່ານ ນາງ ເກສອນ ແສງຍະວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 3
8.ທ່ານ ນາງ ສົມຈັນ ຈິດວົງເດືອນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4
9.ທ່ານ ນາງ ຄຳພອນ ພິມມະຈັນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4
10.ທ່ານ ປອ.ນາງ ຄຳຈອມພູ ສິລິທຳ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 5
11.ທ່ານ ບຸນພອນ ເຮືອງມະນີ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 5
12.ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6
13.ທ່ານ ນາງ ສິລິພອນ ສຸພັນທອງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6
14.ທ່ານ ນາງ ວຽນວິໄລ ດີລະພັນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6
15.ທ່ານ ນາງ ບົວພັນ ລີໄກຢາ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7
16.ທ່ານ ນາງ ອິດມະນີ ຈັນທະຄູນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7
17.ທ່ານ ນາງ ອຳໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ  ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8
18.ທ່ານ ນາງ ສວຍເພັດ ທອງສົມບັດ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8
19.ທ່ານ ມະນີວັນ ເຢຍປາວເຮີ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8
20.ທ່ານ ນາງ ວັນເພັງ ແກ້ວລະຄອນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9
21.ທ່ານ ນາງ ແສງຄຳ ຊົ່ງຊະນະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9
22.ທ່ານ ນາງ ບົວວັນ ທຳມະວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10
23.ທ່ານ ນາງ ແຖວເງີນ ຊາມົນຕີ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10
24.ທ່ານ ນາງ ສີໃສ ລືເດດມູນສອນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11
25.ທ່ານ ນາງ ສີໄຄ ສີປະເສີດ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11
26.ທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12
27.ທ່ານ ນາງ ວຽງມະນີ ຈັນທະນະສິນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12
28.ທ່ານ ນາງ ອາລີ ບົວຈຸມ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12
29.ທ່ານ ປອ.ນາງ ສຸວັນເພັງ ບຸບຜານຸວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13
30.ທ່ານ ນາງ ພາວັນ ບົວຫຼວງລາດ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13
31.ທ່ານ ນາງ ໄຊຊົມຊື່ນ ໂພທິສານ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13
32.ທ່ານ ນາງ ຄຳເພັງ ວິໄລທອງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13
33.ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14
34.ທ່ານ ນາງ ສູນໄຖ ໄຊຍະແສງ  ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14
35.ທ່ານ ນາງ ໃບຄຳ ຂັດຕິຍະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15
36.ທ່ານ ນາງ ທັດສະດາພອນ ແສງສຸລິຍາ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15
37.ທ່ານ ນາງ ປິ່ງຄຳ ລາຊະສິມມາ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15
38.ທ່ານ ນາງ ທະວີໄສ ພະສະຖານ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15
39.ທ່ານ ນາງ ແສງສຸວັນ ຊຸຍພະສິດ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15
40.ທ່ານ ນາງ ໄຮມະນີ ວົງໜໍ່ແກ້ວ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16
41.ທ່ານ ນາງ ພອນມະນີ ຂຽນໄຊຍະວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17