ທີ່ຕັ້ງ ຂອງກຳມາທິການຍຸຕິທຳ

          ກຳມາທິການຍຸຕິທຳ ແມ່ນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບດ້ວຍ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັນກຳມະການຂອງກຳມາທິການຍຸຕິທຳ ຊຶ່ງຖືກຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.

          ກຳມາທິການຍຸຕິທຳ ມີອາຍຸການ 5 ປີ ເທົ່າກັບອາຍຸການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ມີຊື່ຫຍໍ້ເປັນຕົວອັກສອນ ວ່າ “ກມຍທ”.

         ພາລະບົດບາດ ຂອງກຳມາທິການຍຸຕິທຳ

         ກຳມາທິການຍຸຕິທຳ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ, ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ, ການຄົ້ນຄວ້າບັນຫາສຳຄັນຂອງຊາດ, ການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນຂົງເຂດວຽກງານ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ສານປະຊາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ, ວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຂໍຄວ່າມເປັນທຳ ແລະ ວຽກງານອື່ນ ຕາມຂອບເຂດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕາມກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໄວ້.

        ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກໍາມາທິການ

         ກໍາມາທິການຍຸຕິທໍາ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການປະຕິບັດ 3 ພາລະບົດບາດ ດັ່ງນີ້:

        1 ດ້ານນິຕິບັນຍັດ:

         1. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນການ 5 ປີ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈໍາສົກປີ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລ້ວລາຍງານຕໍ່ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ ກ່ອນຈະນໍາສະເໜີກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ;
         2. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ, ຮ່າງລັດຖະບັນຍັດ, ຮ່າງລັດຖະດໍາລັດ, ຮ່າງດໍາລັດ, ຮ່າງນິຕິກໍາອື່ນ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີ່ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງສະເໜີມາ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ.
 
        2 ຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ:
         1. ຄົ້ນຄ້ວາ ການໃຫ້ນິລະໂທດກໍາ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບກໍາມາທິການ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກົດໝາຍ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ ແລ້ວສະເໜີໃຫ້ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ ນໍາສະ ເໜີກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຕົກລົງ;
         2. ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ການໂຈະບັນດານິຕິກໍາ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ສານປະຊາຊົນ ທີ່ຂັດກັບລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລ້ວສະເໜີໃຫ້ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາຕົກລົງ;
         3. ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ຫົດທີ ກັບອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
         4. ຄົ້ນຄ້ວາການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ປົດຕໍາແໜ່ງ ຜູ່ພິພາກສາ ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ຮອງປະທານທະຫານຂັ້ນສູງ ແລະ ຜູ່ພິພາກສາຂອງສານປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຕາມການສະເໜີຂອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລ້ວລາຍງານຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາຕົກລົງ.
 
        3 ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ:
         1. ສ້າງແຜນການຕິດຕາມກວດກາແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມພາລະບົດບາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພື່ອສະ  ເໜີໃຫ້ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາຕົກລົງ;
         2. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວການປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ການອອກນິຕິກໍາ, ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ສານປະຊາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ, ອົງການກວດສອບລັດຖະບານ;
         3. ຊັກຖາມບຸກຄົນໃນອົງການບໍລິຫານ, ສານປະຊາຊົນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ສົນໃຈຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
         4. ເກັບກໍາ, ວິເຄາະຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບບັນຫາໃດໜຶ່ງ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຜົນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ.ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງສະໜອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ໃຫ້ກໍາມາທິການຍຸຕິທໍາ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ.

          (ອິງຕາມ ມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 0129/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 7/09/2016 ວ່າດ້ວຍ ກາຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກຳມາທິການຍຸຕິທຳ)