ທີ່ຕັ້ງ ຂອງກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

          ກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັນກຳມະການສັງກັດກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ປະຈຳແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ.

          ກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ມີອາຍຸການ 5 ປີ ເທົ່າກັບອາຍຸການຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ມີຊື່ຫຍໍ້ເປັນຕົວອັກສອນ “ກສຕສ”.

         ພາລະບົດບາດ ຂອງກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

          ກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ, ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ, ການຄົ້ນຄວ້າບັນຫາສຳຄັນຂອງຊາດ, ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ; ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຫຼື ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ.

        ສິດ ແລະໜ້າທີ່ຂອງກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ
         ກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມມ ມີສິດ ແລະໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້: 
        1. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ທີ່ຢູໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຕົນ ກ່ຽວກັບແຜນການສ້າງ ແລະປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີ ແລະແຜນປີ ແລະພ້ອມທັງເປັນເຈົ້າການຕິກຕາມ ແລະຊຸກນູ້ ໃຫ້ຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ  ປະຕິບັດຕາມແຜນການສ້າງ ແລະປັບປຸງກົດໝາຍ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແລ້ວ;
         2. ເຂົ້າຮ່ສມແຕ່ຫົວທີ່ໃນການສ້າງ ແລະປັບປຸງກົດໝາຍ ໃນຂົງເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
        3. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍທີ່ຢູ່ໃນຄວາມ ຮັບຜິດ ຊອບຂອງຕົນ ຫຼື ຂອງພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະເໜີມາ;
         4. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດສະເໜີຂອງລັດຖະບານ ແລະພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີພົວພັນກັບ ກົດໝາຍ ແລະນິຕິກຳຕ່າງໆໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພື່ອສະເໜີຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະ ນາ;
         5. ທວງເອົາກົດໝານ, ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ແລະບົດສະເໜີຕ່າງໆຂອງຄະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາ, ກວດກາເນື້ອໃນ, ຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມເພື່ອລາຍງານຕໍ່ ກອງປະຊຸມຄະນະປະ ຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ກອ່ນນຳເຂົ້າພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ;
         6. ປະສານສົມທົບກັບກຳມາທິການ ແລະຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາປະກອບຄຳ ເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ, ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
         7. ເຂົ້າຮ່ວມຮຽບຮຽງກົດໝາຍ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ພາຍຫຼັງທີ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດຮັບຮອງເອົາດ້ານຫຼັກການແລ້ວ ກ່ອນນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳ ພິຈາລະນາ;
         8. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຈອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ.
 
         ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດ້ານການຕົກລົງບັນຫາສຳຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດ
         1. ຄົ້ນຄ້ວາ, ກວດກາ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ໄລຍະຍາວ, ໄລຍະກາງ ແລະ ປະຈຳປີຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
         2. ເຂົາຮ່ວມ, ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງວິໄສທັດ, ແຜນຍຸທະສາດ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
         3. ຄົ້ນຄ້ວາ, ກວດກາ ແລ້ວນຳສະເໜີຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຂາລະນະ ກ່ຽວກັບການຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນ ຂະໜາດໃຫ່ຍ ຫຼື ໂຄງການລົງທຶນທີ່ມີຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ສິ່ງ ແວດລ້ວມທຳມະ ຊາດ-ສັງຄົມ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງຕົນ ຫຼື ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ;
         4. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂອງ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການໃຫ້າດຕະຍະບັນແກ່ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງຕົນ;
         5. ທວງເອົາເອກະສານ, ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ, ການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ ຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພື່ອຄົ້ວຄ້ວາ, ກວດກາເນື້ອ ໃນ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ກ່ອນນຳເຂົ້າພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ;
         6. ຮຽກໂຮມກຳມະການຂອງກຳມາທິການ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນນະໂຍ ບາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ໂຄງການລົງທຶນທີ່ມີຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ສິ່ງແວດລວ້ມທຳມະຊາດ-ສັງຄົມ, ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຫຼືຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະປະຈຳສະພາ ແຫ່ງຊາດ;
         7. ເກັບກຳ, ວິເຄາະຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບບັນຫາໃດໜຶ່ງ ຂອງຂະແໜງການ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງ ຕົນ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງແກ້ໄຂໃຫ້ຖຶກຕ້ອງ ພ້ອມທັງຕິດຕາມຜົນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ;
         8. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ.
 
        ສິດ ແລະ ໜ້າທີ ດ້ານການຕິດຕາມກວດກາ
         1. ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ມະຕິຂອງຄະ ນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ລວມທັງ ການອອກນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ຂອງຄະແໜງການຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຕົນ;
         2. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິໄສທັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນນະໂຍບາຍ,ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂະແໜງການຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
         3. ຕິດຕາມກວດກາການແກ້ໄຂຜົນກະທົບ ຕໍ່ສິ່ງແວວລ້ວມທພມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ;
         4. ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ຂໍສະເໜີ, ຄຳຮອງຂໍຄວາມເປັນທຳ, ຕິດຕາມສະພາບການແກ້ໄຂຂໍ້ສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ, ວຽກງານສາຍດ່ວນຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
          5. ຊຸກຍູ້ການປະເມີນຜົນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ໃນຂົງເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
          6. ທວງເອົາເດກະສານການລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດ, ມະຕິຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ແລະແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຈາກພາກສ່ວນ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ ແລະມີຄຳເຫັນ ໃນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ;
          7. ຊັກຖາມບຸກຄົນ ໃນອົງການລັດ, ສານປະຊາຊົນ, ໄອຍະການປະຊາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ້ນ ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ປະຊາຊົນສົນໃຈ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
          8. ທວງເອົາເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼືເຊີນຄະນະນຳ ຂອງກະຊວງທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ມາຊີ້ແຈງບັນຫາ ທີ່ກຳມາທິການ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະປະຊາຊົນ ສ່ວນໃຫຍ່ມີຄວາມສົນໃຈ;
          9. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຍົກເລີກນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ທີ່ເຫັນວ່າຂັດກັບລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ     
  

          (ອິງຕາມ ມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 0117/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 22/08/2016 ວ່າດ້ວຍ ກາຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ)