ທີ່ຕັ້ງ ຂອງກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ

          ກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ ແມ່ນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະ ຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະກອບດ້ວຍບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັນກຳມະການສັງກັດກຳມາທິການການຕ່າງ ປະເທດທີ່ປະຈຳຢູ່ ແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆທົ່ວປະເທດ.

          ກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ ມີອາຍຸການ 5 ປີ ເທົ່າກັບອາຍຸການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ມີຊື່ຫຍໍ້ເປັນຕົວອັກສອນ “ກຕທ”.

         ພາລະບົດບາດ ຂອງກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ

          ກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ ມີພະລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະກາງ, ໄລຍະສັ້ນກ່ຽວກັບການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ກັບລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ອົງການລັດຖະສະພາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ, ການຄົ້ນຄວ້າບັນຫາສຳຄັນຂອງຊາດ, ຕິດຕາມກວດກາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ; ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສາກົນທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ມີພາລະບົດບາດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານການຕ່າງປະເທດຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ.

 
         ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກຳມະທີການ
          ກຳມາທີການການຕ່າງປະເທດ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
         1 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດ້ານນິຕິບັນຍັດ
          1. ປະສານສົມທົບກັບກຳມະທີການກົດໝາຍ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ການປັບປຸງ ແບະ ສ້າງກົດໝາຍໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ;
          2. ຄົ້ນຄວ້າ, ກວດກາ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ ຮ່າງກົດໝາຍ, ຮ່າງລັດຖະບັນຍັດ ແລະ ຮ່າງນິຕິກຳໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ ທີ່ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງສະເໜີມາ;
          3. ເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າຕິຄວາມໝາຍ, ອະທີບາຍກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພົວພັນ ແລະ ຮ່ອມມືກັບຕ່າງປະເທດ;
          4. ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການພີຈາລະນາ, ຍົກເລີກ, ລົບລ້າງສົນທີສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄິ ໃນລະດັບລັດຕາມການມອບໝາຍຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ;
          5. ຄົ້ນຄວ້າທິດທາງວຽກງານການຕ່າງປະເທດ 5 ປີ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ;
          6. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລູ່ມກົດໝາຍໃນຂົງເຂດຂອງຕົນຮັບຜິດຊອບ
          7. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການາມອບໝາຍຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼື ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ.
 
         2 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດ້ານການຕົກລົງບັນຫາສຳຄັນພື້ນຖານຂອງຊາດ
          1. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າ, ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ ຮ່າງວິໄສທັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແຕ່ລະໄລຍະໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ;
          2. ປະສານສົມທົບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂອງ   ໃນການຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ສົນທີ່ສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ສັດຕະຍະບັນ;
          3. ຮຽກໂຮມກຳມະການຂອງກຳມະທີ່ການ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຫຼື ຕາມການມອບ
ໝາຍ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ;
          4. ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຕາມການຕົກລົງຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ
          5. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ໊າທີ່ອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ. 
 
         3 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດ້ານການຕິດຕາມກວດກາ
          1. ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດ, ມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ລວມທັງ ການອອກນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
           2. ຕິດຕາມກວດກາປະຕິດບັດສັນຍາ ແລະ ສົນທີສັນຍາ ສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ລວມທັງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ  (ODA),  ການເຄືອນໄຫວຂອງອົງການ   ທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ  (INGOs)   
ຢູ່ ສປປ ລາວ;
          3. ຊຸກຍູການປະເມີ່ນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຮ່ວມກັບບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ ຕົນໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ;
          4. ຕິດຕາມກວດກາເອກະສານສຳຄັນດ້ານການຕ່າງປະເທດ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົ່າໃນຂົງເຂດທີ່ກຳມາທີການຮັບຜິດຊອບ;
          5. ປະສານສົມທົບກັບກຳມາທີການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຕິດຕາມກວດກາປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າວດ້າວ, ແຮງງານຕ່າງປະເທດ, ການລົງທືນ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕ່າງປະເທດ, ການຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ, ດ່ານສາກົນ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ອື່ນໆ ທີ່ເຫັນວ່າຈຳເປັນ;
          6. ເປັນເຈົ້າການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການທູດຂອງລັດຖະບານ, ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ປະຈຳການຢູ່ຕ່າງປະເທດ;
          7. ເກັບກຳ, ວິເຄາະຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບເພື່ອລາຍງານຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ;
          8. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຍົກເລີກນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ທີ່ເຫັນວ່າຂັດກັບລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ;
          9. ທວງເອົາເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເຊີນຄະນະນຳ ຂອງກະຊວງທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນມາຊີ້ແຈງບັນຫາທີ່ກຳມາທີການ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫ່ຍມີຄວາມສົນໃຈ;
         10. ຊັກຖາມຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງຕ່າງໆ ໃນອົງການບໍລິຫານ, ສານປະຊາຊົນ, ອົງການໄອຍະຫານປະຊາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຕ່າງປະເທດ, ລວມທັງຊັກ ຖາມບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຕ່າງໆ ໃນບັນຫາໃດໜື່ງທີ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ ຫຼື ມີຄຳສະເໜີຂອງ ປະຊາຊົນຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນທີ່ພົວພັນເຖີງວຽກງານການຕ່າງປະເທດ.
 

          (ອິງຕາມ ມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 0188/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 29/09/2016 ວ່າດ້ວຍ ກາຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ)