1. ປະທານ;

  2. ຮອງປະທານ;

  3. ກຳມະການ;

  4. ກົງຈັກທີ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດສ້າງຕັ້ງ.

ປະທານ ແລະ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນທັງ ປະທານ ແລະ ຮອງປະທານ  ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ.