ໂຄງປະກອບຂອງຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ມີ ດັ່ງນີ້:

1.     ເລຂາທິການ;

2.     ຮອງເລຂາທິການ;

3.     ກົມ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົ່າກົມ.