1. ບົດສູນທອນພົດກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ
2. ບົດລາຍງານ ຂອງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດ ຂອງການເລືອກຕັ້ງ.
3. ບົດລາຍງານ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ໃນໄລຍະ 5 ປີຂອງປະທານແຫ່ງຊາດ ຜ່ານມາ ແລະກ່າວອຳລາໜ້າທີ່.
4. ບົດສະເໜີ ກ່ຽວກັບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ລາຍຊື່ແຕ່ງຕັ້ງເປັນປະທານກຳມາທິການ,ເລຂາທິການ ແລະຮອງປະທານກຳມາທິການ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.
5. ບົດລາຍງານ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ແລະກ່າວອຳລາໜ້າທີ່ຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
6. ບົດຄຳເຫັນ, ກ່າວຮັບໜ້າທີຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ລາຍຊື່ຂອງຄະນະລັດ ຖະບານຊຸດໃຫ່ມ ຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະ ຖົມມະລືກ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີVIII
7. ບົດລາຍງານ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ແລະແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020), ແຜນງົບປະມານແຫ່ງຊາດ 5ປີ
(2016-2020) ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 3 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2017
.
8. ບົດລາຍງານ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ແລະແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020)
9. ບົດລາຍງານ ແຜນງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ 5 ປີ (2016-2020), ແຜນດັດແກ່ງົບປະມານ ປະຈຳສົກປີ 2015-2016 ແລະ ຄາດຄະເນ ແຜນງົບປະມານ ຂ້າມຜ່ານ 3 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2017.
10. ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ແລະທິດທາງແຜນ ການ 5ປີ ແລະ ແຜນການສ້າງ ແລະປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII
(2016-2020)

11. ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບແຜນການສ້າງ ແລະປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII (2016-2020)
12. ບົດສະຫລຸບສັງລວມ ການປະກອບຄຳເຫັນ ຂອງສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບກັບວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ແລະທິດທາງແຜນ ການ 5ປີ
13. ບົດສູນທອນພົດກ່າວປິດກອງປະຊຸມ