1. ບົດສູນທອນພົດໄຂກອງປະຊຸມ
2. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາການເລືອກຕັ້ງແທນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
3. ບົດລາຍງານໂດຍສັງເຂບກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ  ແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2015-2016 ແລະທິດທາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳສົກປີ 2017, 4. ການປັບປຸງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 4 ປີ 2017-2020.

4. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສົກປີ 2015-2016 ແລະທິດທາງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປະຈຳສົກປີ 2017.
5. ຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳສົກປີ 2017.
6. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2015-2016 ແລະແຜນງົບ ປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳສົກປີ 2017, ການປັບປຸງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 4 ປີ 2017-2020.
7. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເງິນຕາ ສົກປີ 2015-2016 ແລະທິດທາງປີ 2017
8. ບົດປະກອບຄຳເຫັນຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ
9. ບົດຄຳເຫັນຊີ້ແຈງຕໍ່ຄຳຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງ
10. ບົດຄຳເຫັນຊີ້ແຈງຕໍ່ຄຳຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຂອງກະຊວງສຶກການທິການ ແລະກິລາ
11. ບົດຄຳເຫັນຊີ້ແຈງຕໍ່ຄຳຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຂອງກະຊວງການເງິນ
12. ບົດຄຳເຫັນຊີ້ແຈງຕໍ່ຄຳຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
13.  ບົດຄຳເຫັນຊີ້ແຈງຕໍ່ຄຳຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ
14. ບົດຄຳເຫັນຊີ້ແຈງຕໍ່ຄຳຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ
15 ບົດຄຳເຫັນຊີ້ແຈງຕໍ່ຄຳຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ
16. ບົດຄຳເຫັນຊີ້ແຈງຕໍ່ຄຳຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ
17. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2014-2015 ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນກວດສອບແຫ່ງລັດ
ສົກປີ 2015-2016 ແລະ ທິດທາງ ແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວກວດສອບປະຈຳປີ 2017

18. ບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບແຫ່ງລັດ ສົກປີ213-2014
19. ບົດປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະອົງການກວດກາລັດຖະບານ.
20. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນການຕິດຕາມກວດກາການນຳໃຊ້ສານເຄມີເປັນພິດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດ ແລະການດຳລົງຊິວິດຂອງປະຊາຊົນ.
21. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນການຕິດຕາມກວດກາການອອກນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ
22. ບົດຄຳເຫັນຊີ້ແຈງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຕໍ່ການປະກອບຄຳເຫັນຂອງສະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
23. ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີ 2011-2015,ການເຄື່ອນໄຫວວຍກງານສົກປີ 2015-2016 ແລະທິດທາງແຜນການ 5 ປີ 2016-2020, ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2017
ຂອງອົງການໄອຍະການປະ ຊາຊົນສູງສຸດ.

24. ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີ 2011-2015,ການເຄື່ອນໄຫວວຍກງານສົກປີ 2015-2016 ແລະທິດທາງແຜນການ 5 ປີ 2016-2020, ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2017 ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ.
25. ບົດປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການປະ ຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ.
26. ຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ
27. ບົດລາຍງານ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳ 6 ເດືອນ ທ້າຍ ປີ 2016 ແລະ ແຜນການປີ 2017.
28. ບົດປະກອບຄຳເຫັນຂອງຜູ້ຕ່າງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ.
29. ບົດສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສື່ມວນຊົນ ສະບັບປັບປຸງ.
30. ບົດສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານ, ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ
31. ບົດສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ ສະບັບປັບປຸງ
32. ບົດສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ ສະບັບປັບປຸງ
33. ບົດສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ ສະບັບປັບປຸງ
34. ບົດສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເຄມີ
35. ບົດສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລ້ຽງສັດ ແລະສັດຕະວະແພດ ສະບັບປັບປຸງ
36. ບົດສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບແຫ່ງລັດ ສະບັບປັບປຸງ
37. ບົດສະເໜີຮ່າງການປັບປຸງເນື້ອໃນບາງມາດຕາ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ
38. ບົດສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງສະບັບປັບປຸງ
39. ບົດສະເໜີ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນ ແລະກັກກັນພືດ ສະບັບປັບປຸງ
40. ບົດສະເໜີຮ່າງປະມວນກົດໝາຍ ອາຍາ
41. ບົດສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປັບປຸງ
42. ສູນທອນພົດ ກ່າວປິດກອງປະຊຸມສະໄໜສາມັນເທືອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII