ກົມ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ

ເບີໂທ: 021 454735

ກົມ ເສດຖະກິດການບໍລິການ

ເບີໂທ: 021 417635

ກົມ ເສດຖະກິດການຜະລິດ

ເບີໂທ: 021 417630