ສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງ ສປປ ລາວ-ລາຍລະອຽດຂອງເນື້ອໃນ
 

ກົມ ພົວພັນອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ

ເບີໂທ: 021 417357

ກົມຊົນເຜົ່າ ແລະສາດສະໜາ

ເບີໂທ: 021 413542