1 ທ່ານ ບຸນສຸກ ຈອມວິສານ  
2 ທ່ານ ຄຳແດງ ສີລາວົງ  
3

 

ທ່ານ ຄຳຈັນ ໂສຕາປະເສີດ

 

 
4 ທ່ານ ພົຈວ ພູມມີ ວັນດີໄຊ
5 ທ່ານ ພັທ ວິໄຊທໍ່ ເພຍຫຼວງຈົ່ງເສີ