1. ບົດສູນທອນພົດໄຂກອງປະຊຸມ
 2. ບົດລາຍງານໂດຍສັງເຂບ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາ ປະຈຳປີ 2017 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2018.
 3. ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ປະຈຳປີ 2017 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2018.
 4. ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2017 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2018.
 5. ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເງິນຕາປະຈຳປີ 2017 ແລະ ທິດທາງ ແຜນການ ປະຈຳປີ 2018(ສະບັບຄັດຫຍໍ້ )
 6. ບົດປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາປະຈຳປີ 2017 ແລະ ແຜນການປະຂຳປີ 2018.
 7. ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2017 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານ ປະຈຳປີ 2018 ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2015-2016.
 8. ບົດລາຍງານຜົນການກວດກາ ຕາມຜົນການກວດສອບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2013-2014 ແລະສົກປີ 2014-2015.
 9. ບົດປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບົດລາຍ ກ່ຽວກັບການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2017 ແລະທິດທາງແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2018 ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2015-2016 ແລະ ບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບຜົນການກວດ ກາຕາມຜົນການກວດສອບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2013-2014 ແລະ ສົກປີ 2015-2016.
 10. ບົດຊີ້ແຈງ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທືນ ຕໍ່ຄຳຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
 11. ບົດຊີ້ແຈງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ  ຕໍ່ຄຳຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ.
 12. ບົດຊີ້ແຈງຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ຕໍ່ຄຳຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ.
 13. ບົດຊີ້ແຈງຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່  ຕໍ່ຄຳຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ.
 14. ບົດຊີ້ແຈງຂອງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ  ຕໍ່ຄຳຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ.
 15. ບົດຊີ້ແຈງຂອງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ  ຕໍ່ຄຳຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ.
 16. ບົດຊີ້ແຈງ ຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ, ການແກ້ໄຊຜົນການກວດສອບ
 17. ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກງານທ່ອງທ່ຽວໃນຊຸມປີ ຜ່ານມາ ແລະທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ.
 18. ບົດປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກງານທ່ອງທ່ຽວໃນຊຸມປີ ຜ່ານມາ ແລະທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ
 19. ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2017 ແລະທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານ ປະຈຳປີ 2018 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ
 20. ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2017 ແລະທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2018 ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ (ຍັງບໍມີເອກະສານ)
 21. ບົດລາຍງານຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະທິດທາງແກ້ໄຂໃນ ຕໍ່ໜ້າ
 22. ບົດປະກອບຄໍາເຫັນ ຕໍ່ການລາຍງານ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະກະຊວງຍຸຕິທຳ
 23. ຮ່າງ ບົດສະຫຼຸບແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2017 ແລະທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2018 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII.
 24. ບົດປະກອບຄຳເຫັນຂອງຜູ້ຕ່າງໜ້າສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະຜູ້ຕ່າງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງລັດ.
 25. ບົດສະເໜີ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜົນກະທົບຈາກການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ
 26. ບົດສະເໜີ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວຽກງານກາແດງລາວ
 27. ບົດສະເໜີ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັນຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ)
 28. ບົດສະເໜີ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ
 29. ບົດສະເໜີ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮ່ທາດ (ສະບັບປັບປຸງ)
 30. ບົດສະເໜີ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ
 31. ບົດສະເໜີ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລະບົບການຊຳລະ
 32. ບົດສະເໜີ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ
 33. ບົດສະເໜີ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກັນ ແລະຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່
 34. ບົດສະເໜີ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜູ້ພິພາກສາ
 35. ບົດສະເໜີ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸຕຸນິຍົມ ​ແລະ​ອຸ​ທົກ​ກະສາ​ດ
 36. ບົດສະເໜີ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ສະບັບປັງປຸງ
 37. ບົດສະເໜີ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ
 38. ບົດສະເໜີ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  ອົງການກຳມະບານລາວ ສະບັບປັງປຸງ
 39. ບົດສະເໜີ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜັງເມືອງ ສະບັບປັບປຸງ
 40. ບົດສະເໜີ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  ກວດກາລັດ ສະບັບປັງປຸງ
 41. ບົດສູນທອນພົດອັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII