1 ທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ
2 ທ່ານ ຄຳມ່ວນ ຊົມສີຫາປັນຍາ
3 ທ່ານ ສົມຈິດ ຫັບລາກອນ
4 ທ່ານ ສີສຸທອນ ສ.ຜາບມີໄຊ
5 ທ່ານ ນາງ ຈັນມະນີ ດວງຜາສຸກ
6 ທ່ານ ອູ່ຄຳ ຕຸລາພັນ