1

ທ່ານ ບົວທອງ ອຸແສງຄຳ

2 ທ່ານ ປອ.ຈັນສີ ແສງສົມພູ
3

ທ່ານ ກົງຈີ ຢາງຈື

4 ທ່ານ ຄຳສຸກ ບຸນຍະວົງ
5

ທ່ານ ຈັນເປົ່າ ສຸລະວົງ