1 ທ່ານ ບຸນໂຮມ ເທດທານີ
2 ທ່ານ ວຽງໄຊ ສີວິໄລ
3 ທ່ານ ວຽງແກ້ວ ວັນນະຈັກ
4 ທ່ານ ປອ. ໄມສີ ວຽງວິໄລ
5 ທ່ານ ຄຳແພງ ທຳມະວອນ
6 ທ່ານ ປອ. ຄຳແສນ ສີສະວົງ
7 ທ່ານ ນາງ ສົດທິດາ ທິບມູນຕາລີ