1 ທ່ານ ດົງເພັດ ພະຍົນ
2 ທ່ານ ນາງ ທັດສະດາພອນ ຈັນທະມາດ
3 ທ່ານ ປອ. ແພງສີ ສີລາວີ
4 ທ່ານ ໄຮມະນີ ວົງໜໍ່ແກ້ວ
5 ທ່ານ ຄຳປະສິດ ເທບວົງສາ
6 ທ່ານ ພັທ. ສີດາວົງ ດວງປານີ