ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
        ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ ຫົວໜ້າສູງສຸດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳ ແລະນຳພາວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການພົວພັນວຽກງານພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ.

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນປະທານ ຄະນະປະທານ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກອງປະຊຸມ     ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ;

2. ຊີ້ນຳ, ນຳພາ ແລະຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ກຳມາທິການ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະກົງຈັກທີ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ
ສ້າງຕັ້ງ;

3. ປຶກສາຫາລື, ປະສານສົມທົບວຽກງານສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ ກັບປະທານປະເທດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຫົວໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນ;

4. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ 

       ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ, ຮັບຜິດຊອບວຽກງານໃດໜຶ່ງ, ເປັນຜູ້ວ່າການແທນ, ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ປະທານ ສະພາແຫ່ງຊາດ.

      ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນຄະນະປະທານກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ.

      (ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 40 ,41 ແລະ42 ຂອງກົດໝາຍວ່າດວ້ຍສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸ່ງປີ 2015)