ທີ່ຕັ້ງ ຂອງກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ

          ກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແມ່ນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຂື້ນກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ປະດ້ວຍບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳການ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ເປັນກຳມະການສັງກັດກຳມາທິການ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຕາມການຕົກລົງຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະຊຸດ.

          ກຳມາທິການວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ ມີອາຍຸການເທົ່າກັບອາຍຸການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ “ກວທສ”.

         ພາລະບົດບາດ ຂອງກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ

          ກຳມາທິການວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ພາລະບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນຂົງເຂດສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ການແດງລາວ, ສະມາຄົມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານປະຊາກອນ ແລະ ພັດທະນາ (ສສປພ) ແລະ ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

         ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກໍາມາທິການ

         1 ດ້ານນິຕິບັດຍັດ:

          1. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກະກຽມແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
          2. ເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ, ລັດຖະດໍາລັດ, ດໍາລັດ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກໍາມາທິການ ທີ່ຂະແໜ່ງການກ່ຽວຂ້ອງສະເໜີມາ  ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແແຫ່ງຊາດ;
          3. ສົມທົບກັບກໍາມາທິການກົດໝາຍ ແລະ ກໍາມາທິການອື່ນ ໃນການກະກຽມຄໍາເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຄໍາຖາມເຈາະຈິ້ມ ໃຫ້ແກ່ກໍາມາທິການສັງກັດກໍາມາການຕົນ ເພື່ອນໍາເອົາຮ່າງກົດໝາຍໄປທາບທາມຢູ່ເຂດເລືອກຕັ້ງ;
          4. ຄົ້ນຄ້ວາ, ປັບປຸງກົດໝາຍທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ລວມທັງກະກຽມບົດລາຍງານ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມຂອງຮ່າງກົດໝາຍ ຕໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂໍການອະນຸມັດຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວເຂົ້າພິຈາລະນາ ຢູ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະຄັ້ງ;
          5. ຕິດຕາມການປະກາດໃຊ້ ລວມທັງເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ໃນຂົງເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
          6. ປະສານກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກໍາມາທິການກົດໝາຍ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍທີ່ກໍາມາທິການຮັບຜິດຊອບ;
          7. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີຕໍ່ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອພິຈາລະນາຍົກເລີກນິຕິກໍາກົດໝາຍ ທີ່ເຫັນວ່າຂັດກັບລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍອື່ນ;
          8. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາກໍາມາທິການ, ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໃນການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ໃນຂົເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກໍາມາທິການ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການປັບປຸງຂອງນິຕິກໍາດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
          9. ຄົ້ນຄວ້າການສະເໜີຂອງລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການພິຈາລະການ, ຢັ້ງຢືນຮັບຊາບ, ການຮັບຮອງການຍົກເລີກ, ການລົບລ້າງການເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາ ທີ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ສັນຍາສາກົນໃນລະດັບລັດ ໃນຂົງເຂດວຽກງານທີ່ກໍາມາທິການຮັບຜິດຊອບ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ;
          10. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ.
 
         2 ດ້ານການຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານ ຂອງປະເທດຊາດ
          1. ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ ແລະ 5 ປີໃນຂົງເຂດທີ່ກໍາມາທິການຮັບຜິດຊອບ;
          2. ເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າ ການຈັດສັນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ ແລະ 6 ເດືອນ ຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບກໍາມາທິການ;
          3. ເຂົ້າຮວ່ມຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກໍາມາທິການ;
          4. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາຕົກລົງກ່ຽວກັບການເກັບພັນທະຕ່າງໆ ໃນຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
          5. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ.
 
         3 ດ້ານການຕິດຕາມກວດກາ
          1. ສ້າງແຜນການຕິດຕາມກວດກາປະຈໍາປີ ແລະ 6 ເດືອນ ຂອງກໍາມາທິການ;
          2. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ຕິດຕາມກວດກາ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະ ນູນ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ, ມະຕິ ຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ແຜນພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ໂຄງການລະດັບຊາດ ຂອງຂະແໜງການທີ່ກໍາມາທິການຮັບຜິດ ຊອບ;
          3. ສະເໜີຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍພາກສ່ວນ ເພື່ອລົງຕິດຕາມກວດກາ ຕໍ່ບັນຫາໃດໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
          4. ເຂົ້າຮວ່ມກັບຄະນະຕິດຕາມກວດຕາສະເພາະກິດອື່ນ ຕາມການຕົກລົງຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ;
          5. ເຂົ້າຮ່ວມກັບຂະແໜງການ ແລະ ອົງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕິດຕາມກວດກາບັນຫາໃດໜຶ່ງ ຕາມການເຫັນດີ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ;
          6. ຕິດຕາມກວດກາຂໍ້ສະເໜີຜ່ານໂທລະສັບສາຍດວ່ນ, ຄໍາສະເໜີຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບັນຫາພົ້ນເດັ່ນທີ່ກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ເພື່ອສະເໜີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂພ້ອມທັງຕິດຕາມຜົນຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ;
          7. ຊັກຖາມການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນຕໍ່ບັນຫາໃດໜຶ່ງ ຕາມກົດໝາຍ;
          8. ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ ເພື່ອໃຫ້ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ;
          9. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ.

          (ອິງຕາມ ມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 0127/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 1/09/2016 ວ່າດ້ວຍ ກາຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ)