ທີ່ຕັ້ງຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ

          ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ ແມ່ນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຖານະທຽບເທົ່າກັບກຳມາທິການ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຊື່ຫຍໍ້ເປັນຕົວອັກສອນວ່າ “ຄຮຂ”

         ພາລະບົດບາດຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ

          ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງ ຊາດ ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ; ການຄຸ້ມຄອງ, ການບຳລຸງສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; ຊ່ວຍຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກະກຽມ ແລະ ດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຊຸດໃໝ່.

 
         ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ
         1 ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ
          ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ມີສິດ-ໜ້າທີ່ ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ:
          1. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງ, ພາບະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງແຕ່ລະກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ;
          2. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ການລົງພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ກ່ຽວກັບກົນໄກການປະສານງານລະຫວ່າງຄະນະສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ກັບສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ.
          3. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ການລົງພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ;
          4. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຕ້ອນຮັບປະຊາຊົນ ທີ່ມາພົວພັນວຽກງານ ກັບຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ;
 
         2 ການຄຸ້ມຄອງ, ການບໍາລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
          ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ມີສິດ-ໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງ, ບໍາລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ດັ່ງນີ້:
          1. ຂຶ້ນບັນຊີສະຖິຕິ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັກສາຊີປະຫວັດ ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະຊຸດ;
          2. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄ້ວາ, ບັນຈຸຊັບຊ້ອນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າໃນແຕ່ລະກໍາມາທິການ;
          3. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ເປັນຕົ້ນ ການຍ້ອງຍໍ, ການພັກການ, ການເຂົ້າຮັບບໍານານ ແລະ ການຢຸດຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ ຕໍ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ;
          4. ຄົ້ນຄວ້າຄໍາສະເໜີ ຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສະເໜີປົດສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ;
          5. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ຕໍ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 30 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລາຍງານຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ;
          6. ຊ່ວຍຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດໄ ໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ ຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ;
          7. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງແຜນການ, ໂຄງການບໍາລຸງສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
 
         3 ການກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນການເລືອກຕັ້ງ
          ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ມີສິດ-ໜ້າທີ່ ກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນການເລືອກຕັ້ງ ດັ່ງນີ້:
          1. ຊ່ວຍຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ສ້າງຮ່າງມະຕິແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ;
          2. ຄົ້ນຄວ້າການກໍານົດຈໍານວນຜູ້ສະໜັກຮັບເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈໍານວນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
          3. ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການກໍານົດວັນເລືອກຕັ້ງ;
          4. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ.
 
         4 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ
          ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ມີສິດ-ໜ້າທີ່ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:
          1. ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສັບຊ້ອນຈັດວາງບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ຕາມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ;
          2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ກົມວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ;
          3. ບໍາລຸງສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ.
 
         5 ວຽກງານການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມື ກັບຕ່າງປະເທດ
          ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ ມີສິດ-ໜ້າທີ່ ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ດັ່ງນີ້:
           1. ພົວພັນຮ່ວມມື ຕາມການຕົກລົງ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ກັບການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະສະພາປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
           2. ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ;
           3. ພົວພັນຮ່ວມມື ກັບໂຄງການຮ່ວມມືສາກົນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ;
           4. ປະສານສົມທົບກັບກໍາມາທິການການຕ່າງປະເທດ, ກໍາມາທິການອື່ນ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາ ໃນການພົວພັນແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຂອງຕ່າງປະເທດ.

          (ອິງຕາມ ມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 0147/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 13/09/2016 ວ່າດ້ວຍ ກາຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ)