(ກຳລັງປັບປຸງ)

-  ເອກະສານ ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ
-  ເອກະສານ ກອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເທື່ອທີ 2
-  ເອກະສານ ກອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເທື່ອທີ 3
-  ເອກະສານ ກອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເທື່ອທີ 4
-  ເອກະສານ ກອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເທື່ອທີ 5
-  ເອກະສານ ກອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເທື່ອທີ 6
-  ເອກະສານ ກອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເທື່ອທີ 7
-  ເອກະສານ ກອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເທື່ອທີ 8
-  ເອກະສານ ກອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເທື່ອທີ 9
-  ເອກະສານ ກອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເທື່ອທີ 10