ແຈ້ງການ
03/04/2019

- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ້າດ້ວຍການແບ່ງຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່ ປີ 2019 ສະບັບ ເລກທີ 05/ນຍ, ລົງວັນທີ 21 ມັງກອນ 2019;

- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງຄະນະເລຂາທິການສະພາແ່ຫງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່ ໃຫ້ບັນດາກົມ ພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳປີ ສະບັບເລກທີ 269/ຄລສ.ຈງ, ລົງວັນທີ 20 ມີນາ 2019.

  ກົມຈັດຕັ້້ງ-ພະນັກງານ ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ແຈ້ງມາຍັງ ບັນດານັກສຶກສາ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການຮັບສະໝັກເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບຊາບວ່າ: ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເປີດຂາຍຟອມສະໜັກ ເພື່ອສອບເສັ່ງເປັນສັດຖະກອນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳປີ 2019 ໃນວັນສຸກ ວັນທີ 05 ເມສາ 2019, ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ (ທາດຫຼວງ), ຕຳແໜງດັ່ງນີ້:

1. ເສດຖະສາດທົ່ວໄປ;                          6. ກົດໝາຍຍຸຕິທຳ;

2. ການບໍລິຫານໂຮງແຮມ-ການທ່ອງທ່ຽວ;          7. ກໍ່ສ້າງ-ຂົວທາງ;

3. ຊ່າງເຕັກ                                  8. ການຈັດສັນສິ່ງແວດລ້ວມ;

4. ບໍລິຫານຫ້ອງການ ຫຼື ເລຂານຸການ;             9. ບັນຊີແຫ່ງລັດ;

5. ອັກສອນສາດ (ອັງກິດ, ຈີນ, ຫວຽດນາມ)       10. ຊົນເຜົ່າວິທະຍາ ຫຼື ປະຫວັດສາດມະນຸດວິທະຍາ.

ໝາຍເຫດ: ເວລາຊື້ແບບຟອມສະໝັກ ໃຫ້ເອົາໃບປະກາສະນິຍະບັດ ແລະ ໃບຄະແນ(ສະບັບແທ້) ມາພ້ອມ ແລະຜູ້ທີ່ຕ້ອງການສະໝັກມາຊື້ຟອມດວ້ຍຕົນເອງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ເພື່ອຊາບ ແລະເຂົ້າຮ່ວມສະໝັກຕາມເນື້ອໃນແຈ້ງການ ດັ່ງກ່າວດ້ວຍ. 

                                                           ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

                                                              ວຽງແກ້ວ ວັນນະຈັກ 

 

ພົວພັນ: ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ເບີໂທລະສັບ: 021 840436/021 413 523